• Deklaracja dostępności Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białystoku

     Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białystoku.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • nie wszystkie obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego ,
     • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

     Redaktorzy odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor.
     • E-mail: ps68@um.bialystok.pl
     • Telefon: 85 741 62 51

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku
     • Adres: Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białystoku
     • E-mail: ps68@um.bialystok.pl
     • Telefon: 85 741 62 51

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
     2. Nie ma podjazdu  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
     3. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać zdzwonka.
     4. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.
     5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
     6. Budynek jest trzykondygnacyjny,
     7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
     8. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
     9. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
     10. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
     11. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
     12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.