•  

    Logo

     

    REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

    „PRZEDSZKOLAK POTRAFI”

    NR WND-RPPD.03.01.01-20-0456/20

     

    § 1

    Przepisy ogólne

    1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Przedszkolak potrafi”, nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0456/20.
    2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
    3. Celem projektu jest zwiększenie upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkoli: PS68 i PS64 o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, a także udoskonalenie umiejętności 31 nauczycieli w zakresie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, w terminie do 30.06.2023 r.
    4. Realizatorami projektu są:

    - Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Mieszka I 19,
    15-054 Białystok – Lider Projektu,

    - Zespół Przedszkoli nr 2 w Białymstoku - Przedszkole Samorządowe nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku, ul. St. Dubois 12, 15- 349 Białystok – Realizator Projektu.

    1. Projekt realizowany jest w okresie od 16.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
    2. Biuro projektu: Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ul. Mieszka I 19, 15-054 Białystok.
    3. Zakres wsparcia oferowany w projekcie, w podziale na uczestników projektu:

     

    Dzieci:

    Zajęcia skierowane do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola:

       • Zajęcia z języka angielskiego: Mały poliglota,
       • Gry i zabawy zespołowe – grupowe (zajęcia sportowe i taneczne),

    Zajęcia skierowane do dzieci z następujących grup wiekowych:

       • 5-latki: Logika dla smyka – zajęcia z podstaw programowania i kodowania, naukowo – techniczne,
       • 6-latki: Mały szachista – nauka gry w szachy.

    Powyższe zajęcia realizowane będą w podziale oddziału przedszkolnego na dwie grupy.

     

    Ponadto wszystkie dzieci będą uczestniczyły w:

       • Warsztatach, zabawach badawczych i eksperymentach, pokazach naukowych zjawisk przyrodniczych, chemicznych, fizycznych realizowanych w Przedszkolu.
       • Wyjazdach edukacyjnych (w ramach projektu finansowane są bilety wstępu).

     

    Nauczyciele:

    Szkolenia i warsztaty o następującej tematyce:

     • Programowanie w przedszkolu.
     • Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-materiałów.

     

    1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zakresu oferowanych zajęć i szkoleń.
    2. Udział w zajęciach, warsztatach, realizowanych w ramach projektu oraz bilety wstępu w trakcie wyjazdów edukacyjnych są bezpłatne, finansowane w ramach projektu. Wkładem własnym finansowanym przez rodziców / opiekunów prawnych są koszty wynajmu autokarów na potrzeby organizacji wyjazdów edukacyjnych. Wysokość wkładu własnego przypadająca na 1 dziecko zostanie podana na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu min. 3 dni przed planowanym wyjazdem.

     

    § 2

    Kryteria uczestnictwa w projekcie

    1. Uczestnikiem/uczestniczką może być osoba zamieszkująca województwo podlaskie, wpisująca się do jednej z poniższych grup:
    • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku lub Zespołu Przedszkoli nr 2 w Białymstoku - Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku.
    • nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu Samorządowym nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku lub Zespole Przedszkoli nr 2 w Białymstoku – w Przedszkolu Samorządowym nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku.
    1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Przedszkola. 

     

    § 3

    Procedury rekrutacji

     1. Rekrutacja dzieci i nauczycieli do projektu odbywać się będzie w miesiącach: wrzesień - październik 2022 r.
     2. Informacja o rekrutacji oraz o planowanych działaniach projektowych zostanie przekazana rodzicom/opiekunom prawnym na zebraniach w Przedszkolach, na tablicy ogłoszeń i na stronach www Przedszkoli.
     3. Procedura rekrutacji obejmuje wypełnienie i złożenie w sekretariacie Lidera lub Realizatora projektu poprawnie wypełnionych i podpisanych kompletu dokumentów rekrutacyjnych takich jak: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
     4. Odmowa podpisania i złożenia ww. dokumentów będzie równoznaczna z nieprzystąpieniem dziecka / nauczyciela do projektu.
     5. Złożone dokumenty rekrutacyjne będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o wyniku weryfikacji i ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

     

    § 4

    Zasady organizacji zajęć

    1. Podczas zajęć prowadzone będą listy obecności i kwestionariusze służące monitoringowi i ewaluacji projektu.
    2. Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań realizowane będą po zrealizowaniu podstawy programowej i nie dłużej niż do godz. 16.00.

     

    § 5

    Obowiązki Uczestnika Projektu

    1. Uczestniczki/cy projektu zobowiązani są do udziału w min. 70% zajęć określonych w harmonogramie. Nieobecność na więcej niż 30% zajęć, bez podania uzasadnienia, stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników i obarczenia kosztami udziału w zajęciach.
    2. Obecność uczestnika sprawdzana będzie na każdych zajęciach przez nauczyciela prowadzącego i odnotowana w dzienniku zajęć.
    3. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody Dyrektora Przedszkola na kontynuację uczestnictwa w projekcie.
    4. Opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych i wzięcia udziału w badaniu ankietowym przewidzianym w projekcie.
    5. Opiekunowie prawni dziecka wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów związanych z promocją projektu oraz dokumentacją zrealizowanych zajęć.

     

    § 6

    Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie

    1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dostarczyć informacje o tym fakcie na piśmie do Biura Realizatorów Projektu w najwcześniejszym możliwym terminie, jednak nie później niż 7 dni od zaprzestania uczestnictwa w zajęciach.
    2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania zajęć uczestnik/rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.
    3. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

     

    § 7

    Postanowienia końcowe

    1. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu.
    2. Powyższy regulamin udziału w Projekcie obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do publicznej wiadomości.
    3. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu leży w gestii Realizatorów projektu.

     

     

                                                                                                    Białystok, 26 września 2022 r.