O przedszkolu

liczba odwiedzin: 187908

WYDARZENIA

O przedszkolu

PROCEDURA KOŁA Klub origami Matematyczne Muzyczne Sportowe - Gimnastyka korekcyjna  Plastyczno - konstrukcyjne Badawcze Plastyczne Klub Kibica W świecie gier

PROCEDURA KOŁA

Kryteria doboru dzieci do kół zainteresowań

 w Przedszkolu Samorządowym Nr 68 im. Janusza Korczaka

w Białymstoku


1.    Koła zainteresowań przeznaczone są dla dzieci 4-5-6-letnich, które wykazują predyspozycję lub zainteresowania w danej dziedzinie.
2.    Koła zainteresowań prowadzone są nieodpłatnie przez nauczycielki przedszkola.
3.    Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona, ustalana jest przez osobę prowadzącą zajęcia i waha się w przedziale 10-12 dzieci
4.    Do udziału w zajęciach koła zainteresowań zgłosić dziecko może:
-    nauczyciel wychowawca
-    rodzic
5.    Dziecko może uczęszczać do jednego koła zainteresowań. W wyjątkowych przypadkach może uczestniczyć w dwóch kołach, gdy jest szczególnie uzdolnione w dwóch dziedzinach. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela prowadzącego koło.
6.    Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła jeżeli:
-    dziecko nie wyraża chęci uczestnictwa w kole
-    rodzic wystąpi z taką prośbą
-    częsta absencja dziecka dezorganizuje pracę koła (nieobecność dziecka na zajęciach koła powinna być usprawiedliwiona)
-    dziecko wykazuje naganne zachowanie, powodujące brak poczucia bezpieczeństwa przez innych uczestników koła
-    dziecko nie wykazuje zainteresowania prezentowanymi podczas zajęć koła treściami.
7.    Skreślenie dziecka z listy uczestników koła zainteresowań powinno być poprzedzone rozmową z rodzicem.
8.    Zajęcia kół zainteresowań odbywają się co 2 tygodnie po 0,5 godz.w wyznaczonym przez prowadzącego dniu.
9.    Uczestnicy kół zainteresowań prezentują swoją wiedzę i umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych, przeglądzie podsumowującym pracę kół oraz biorą udział w konkursach wewnątrzprzedszkolnych i miejskich.
10.    Każdy uczestnik koła zainteresowań powinien respektować prawa i autonomię innych.

 Cele ogólne kół zainteresowań:

-    rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i predyspozycji indywidualnych dzieci
-    wzbogacanie kontaktu z różnymi rodzajami sztuki
-    integrowanie różnych form pracy
-    wspomaganie dzieci w odkrywaniu możliwości twórczych
-    rozwijanie zdolności społecznych i emocjonalnych
-    przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J. Korczaka
    ul. Mieszka I 19
    15-054 Białystok
  • 85 7416251