W NASZYM PRZEDSZKOLU

liczba odwiedzin: 337406

WYDARZENIA

W NASZYM PRZEDSZKOLU

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J. Korczaka
  ul. Mieszka I 19
  15-054 Białystok
 • 85 7416251

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białystoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ps68.edupage.org

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Mieszka i 19
15-054 Białystok
tel. 85 741 62 51

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego ,
 2. niektóre załączniki są w formacie pdf lub doc, 
 3. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 4. administratorzy/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z przedszkolem. Proponowaną formą kontaktu to adres poczty elektronicznej ps68@um.bialystok.pl   Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 85 741 62 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby wejść do budynku przedszkola należy pokonać pięć stopni.
 2. Nie ma podjazdu  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy drugich drzwiach wejściowych należy korzystać zdzwonka.
 4. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej  wjazd osobom na wózkach.
 5. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych.
 6. Budynek jest trzykondygnacyjny,
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed wejściem na teren placówki znajduje się parking bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 9. Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.
 10. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż.
 11. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe nr 68 im. J. Korczaka
  ul. Mieszka I 19
  15-054 Białystok
 • 85 7416251